Statut

Logo SRW Lewniowa

 STATUT

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Lewniowa┬áÔÇ×Z NAMI ┼üATWIEJÔÇŁ

Rozdział I

Postanowienia og├│lne

┬ž1

1. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lewniowa zwane dalej ÔÇťStowarzyszeniemÔÇŁ dzia┼éa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20, Poz. 104, z p├│┼║niejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrze┼╝ona.

┬á┬ž2

Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorz─ůdnym i trwa┼éym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Swoj─ů dzia┼éalno┼Ť─ç prowadzi na rzecz og├│┼éu spo┼éecze┼ästwa. Dzia┼éalno┼Ť─ç ta mo┼╝e by─ç odp┼éatna lub nieodp┼éatna.

┬ž3

Terenem dzia┼éania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz, z zachowaniem obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w, terytoria innych pa┼ästw.

┬ž4

Siedzib─ů Stowarzyszenia jest wie┼Ť Lewniowa w gminie Gnojnik.

┬ž5

Stowarzyszenie, po jego zarejestrowaniu, nabywa osobowo┼Ť─ç prawn─ů.

┬ž6

Stowarzyszenie opiera swoj─ů dzia┼éalno┼Ť─ç na pracy spo┼éecznej cz┼éonk├│w. Do prowadzenia swych spraw mo┼╝e zatrudnia─ç pracownik├│w.

┬ž7

Stowarzyszenie ma prawo u┼╝ywania piecz─Öci oraz mo┼╝e posiada─ç god┼éo ustanowione w zgodzie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami.

┬ž8

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

 

Rozdział II
Cele i sposoby działania

┬ž9

Dzia┼éalno┼Ť─ç Stowarzyszenia, skierowana jest na rzecz mieszka┼äc├│w wsi Lewniowa.

┬ž10

Celem działania Stowarzyszenia jest:
1) wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Lewniowa,
2) integracja mieszka┼äc├│w wsi, przeciwdzia┼éanie bezradno┼Ťci i wykluczeniu spo┼éecznemu,
3) wspieranie demokracji i budowanie spo┼éecze┼ästwa obywatelskiego w ┼Ťrodowisku lokalnym,
4) ┬á┬átworzenie i kierowanie grupami zwanymi ko┼éami dzia┼éaj─ůcymi w ramach Stowarzyszenia.

┬ž11

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) solidn─ů wsp├│┼éprac─Ö cz┼éonk├│w dla dobra w┼éasnego, swoich rodzin i ca┼éej spo┼éeczno┼Ťci;
2) organizowanie odczytów, szkoleń, konferencji, seminariów, wycieczek;
3) prowadzenie ┼Ťwietlicy ┼Ťrodowiskowej, domu ludowego, klubu dla m┼éodzie┼╝y i dla doros┼éych mieszka┼äc├│w wsi;
4) prowadzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego;
5) organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji i doradztwa, w tym doradztwa rolniczego;
6) udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży w wyrównywaniu szans edukacyjnych;
7) tworzenie lokalnych system├│w stypendialnych;
8) tworzenie stron internetowych;
9 szeroko rozumian─ů dzia┼éalno┼Ť─ç kulturaln─ů, w tym dzia┼éania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej to┼╝samo┼Ťci, tradycji, obyczaj├│w i d├│br kultury;
10) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forach publicznyh;
11) organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji oraz pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych;
12) organizowanie akcji charytatywnych, festyn├│w, aukcji, koncert├│w i wystaw;
13) promocj─Ö zdrowia i zdrowego stylu ┼╝ycia w jak najszerszym rozumieniu tych poj─Ö─ç;
14) upowszechnianie i ochrona wolno┼Ťci i praw cz┼éowieka oraz swob├│d obywatelskich;
15) dzia┼éalno┼Ť─ç na rzecz r├│wnych praw kobiet i m─Ö┼╝czyzn;
16) wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich;
17) popieranie i rozwijanie inicjatyw społecznych mieszkańców wsi;
18) ochron─Ö przyrody i krajobrazu, wspieranie rozwoju turystyki i agroturystyki;
19) upowszechnianie sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku, prowadzenie klub├│w sportowych i organizowanie oboz├│w wypoczynkowych i sportowych;
20) współpraca z organami administracji publicznej, oraz innymi instytucjami i podmiotami, kierowanie do nich postulatów;
21) organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi;
22) wspieranie przedsi─Öbiorczo┼Ťci i rozwoju gospodarczego wsi, tworzenie nowych miejsc pracy;
23) zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego;
24) wprowadzanie w życie i propagowanie zasad rozwoju zrównoważonego i działań na rzecz ekologii;
25) popularyzacj─Ö rolnictwa ekologicznego;
26) organizowanie przetw├│rstwa rolno-spo┼╝ywczego i produkcji zdrowej ┼╝ywno┼Ťci;
27) promowanie produkt├│w lokalnych;
28) wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w Unii Europejskiej i przeciwdziałanie negatywnym skutkom integracji europejskiej i globalizacji;
29) organizowanie Partnerstw lokalnych i regionalnych dla realizacji projektu LEADER i innych projekt├│w finansowanych z Unii Europejskiej i pozyskiwanie ┼Ťrodk├│w finansowych na realizacj─Ö cel├│w tych Partnerstw;
30) podejmowanie w ramach obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w wszelkich przedsi─Öwzi─Ö─ç zwi─ůzanych z rozwojem wsi.

┬ž12

Ca┼éy uzyskany doch├│d Stowarzyszenia przeznaczany jest na dzia┼éalno┼Ť─ç, o kt├│rej mowa w ┬ž9 i ┬ž10 niniejszego statutu.

 

Rozdział III
Cz┼éonkowie, ich prawa i obowi─ůzki

┬ž13

1. Cz┼éonkami Stowarzyszenia mog─ů by─ç osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna mo┼╝e by─ç jedynie cz┼éonkiem wspieraj─ůcym Stowarzyszenia.

┬ž14

Cz┼éonkowie Stowarzyszenia dziel─ů si─Ö na:
1) członków zwyczajnych,
2) cz┼éonk├│w wspieraj─ůcych,
3) członków honorowych.

┬ž15

1. Cz┼éonkiem zwyczajnym mo┼╝e by─ç osoba fizyczna, posiadaj─ůca pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych i niepozbawiona praw publicznych;
2. Cz┼éonkiem wspieraj─ůcym mo┼╝e by─ç osoba fizyczna i prawna zainteresowana dzia┼éalno┼Ťci─ů Stowarzyszenia, kt├│ra zadeklarowa┼éa na jego rzecz pomoc finansow─ů, rzeczow─ů lub intelektualn─ů. Osoba prawna dzia┼éa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Cz┼éonk├│w zwyczajnych i wspieraj─ůcych przyjmuje w drodze uchwa┼éy Zarz─ůd, na podstawie pisemnej deklaracji.

┬ž16

1. Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego;
2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia;
3) zaskar┼╝ania do Walnego Zebrania Cz┼éonk├│w uchwa┼éy Zarz─ůdu Stowarzyszenia o skre┼Ťleniu z listy cz┼éonk├│w.
2. Cz┼éonek zwyczajny zobowi─ůzany jest do:
1) aktywnego realizowania cel├│w statutowych Stowarzyszenia;
2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
3) regularnego op┼éacania sk┼éadek i innych ┼Ťwiadcze┼ä na rzecz Stowarzyszenia.

┬ž17

1. Cz┼éonek wspieraj─ůcy, z wyj─ůtkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada inne prawa cz┼éonka zwyczajnego.
2. Cz┼éonek wspieraj─ůcy posiada obowi─ůzki okre┼Ťlone w ┬ž16 ust. 2 pkt 2) i 3).

┬ž18

1. Za zas┼éugi dla Stowarzyszenia, Walne Zebranie na wniosek Zarz─ůdu mo┼╝e przyzna─ç honorowe cz┼éonkostwo w Stowarzyszeniu.
2. Cz┼éonek honorowy posiada wszystkie prawa i obowi─ůzki cz┼éonka zwyczajnego, z wyj─ůtkiem obowi─ůzku okre┼Ťlonego w ┬ž16 ust. 2 pkt 3).

┬ž19

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynale┼╝no┼Ťci do Stowarzyszenia, zg┼éoszonej na pi┼Ťmie Zarz─ůdowi;
2) ┼Ťmierci cz┼éonka Stowarzyszenia lub utraty osobowo┼Ťci prawnej przez cz┼éonka wspieraj─ůcego;
3) skre┼Ťlenia z listy cz┼éonk├│w z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z op┼éat─ů sk┼éadek cz┼éonkowskich lub innych zobowi─ůza┼ä przez okres przekraczaj─ůcy jeden rok;
4) wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
2. Osoba skre┼Ťlona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwo┼éania do Walnego Zebrania Cz┼éonk├│w za po┼Ťrednictwem Zarz─ůdu w terminie 30 dni od daty dor─Öczenia stosownej uchwa┼éy.
3. W przypadku okre┼Ťlonym w ust. 1 pkt 3) i 4), orzeka Zarz─ůd podaj─ůc przyczyny skre┼Ťlenia lub wykluczenia.
4. Do os├│b, kt├│rym odm├│wiono prawa cz┼éonkostwa stosuje si─Ö odpowiednio zasady okre┼Ťlone w ust.2.

 

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

┬ž20

W┼éadzami Stowarzyszenia s─ů:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarz─ůd,
3) Komisja Rewizyjna.

┬ž21

1. Kadencja Zarz─ůdu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wyb├│r odbywa si─Ö w g┼éosowaniu tajnym, bezwzgl─Ödn─ů wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éos├│w przy obecno┼Ťci, co najmniej po┼éowy cz┼éonk├│w Walnego Zebrania Cz┼éonk├│w. Walne zebranie mo┼╝e zarz─ůdzi─ç g┼éosowanie jawne.
2. Uchwa┼éy Zarz─ůdu Stowarzyszenia podejmowane s─ů w g┼éosowaniu jawnym, zwyk┼é─ů wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éos├│w przy obecno┼Ťci, co najmniej po┼éowy og├│lnej liczby uprawnionych cz┼éonk├│w (kworum).
3. Uchwa┼éy Komisji Rewizyjnej podejmowane s─ů w g┼éosowaniu jawnym, zwyk┼é─ů wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éos├│w przy obecno┼Ťci, co najmniej 2/3 og├│lnej liczby uprawnionych cz┼éonk├│w (kworum). Na podstawie uchwa┼éy pe┼énego sk┼éadu Komisja Rewizyjna mo┼╝e podejmowa─ç uchwa┼éy w g┼éosowaniu tajnym.

┬ž22

W przypadku ust─ůpienia, wykluczenia lub ┼Ťmierci cz┼éonka w┼éadz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, sk┼éad osobowy w┼éadz jest uzupe┼éniany poprzez przeprowadzenie wybor├│w na nieobsadzone stanowisko.

Walne Zebranie Członków

┬ž23

1. Walne Zebranie Cz┼éonk├│w jest najwy┼╝sz─ů w┼éadz─ů Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Cz┼éonk├│w bior─ů udzia┼é:
1) z g┼éosem stanowi─ůcym –┬ácz┼éonkowie zwyczajni,
2) z g┼éosem doradczym –┬ácz┼éonkowie wspieraj─ůcy i cz┼éonkowie honorowi.

┬ž24

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku.
3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania Cz┼éonk├│w kieruje Prezydium w sk┼éadzie: przewodnicz─ůcy, sekretarz, cz┼éonkowie.
5. Prezydium Walnego Zebranie wybierane jest w g┼éosowaniu jawnym, bezwzgl─Ödn─ů wi─Ökszo┼Ťci─ů obecnych na Zebraniu cz┼éonk├│w Stowarzyszenia.
6. Cz┼éonek ust─Öpuj─ůcych w┼éadz nie mo┼╝e wej┼Ť─ç w sk┼éad Prezydium Walnego Zebrania Cz┼éonk├│w.

┬ž25

1. O miejscu, terminie i porz─ůdku obrad Walnego Zebrania Cz┼éonk├│w Zarz─ůd powiadamia cz┼éonk├│w co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
2. Uchwa┼éy Walnego Zebrania Cz┼éonk├│w zapadaj─ů w g┼éosowaniu jawnym, zwyk┼é─ů wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éos├│w przy obecno┼Ťci co najmniej po┼éowy og├│lnej liczby cz┼éonk├│w w pierwszym terminie, i bez okre┼Ťlenia wymaganej liczby cz┼éonk├│w w drugim terminie wyznaczanym w tym samym dniu 30 minut p├│┼║niej, ni┼╝ pierwszy termin.

┬ž26

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczeg├│lno┼Ťci nale┼╝y:
1) uchwalenie statutu i jego zmian,
2) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
3) wybór i odwołanie prezesa i członków władz Stowarzyszenia,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
5) ustalanie wysoko┼Ťci sk┼éadek cz┼éonkowskich,
6) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia maj─ůtku nieruchomego,
7) podejmowanie decyzji w sprawie wysoko┼Ťci kwoty zaci─ůgania zobowi─ůza┼ä w imieniu Stowarzyszenia przez Zarz─ůd,
8) podejmowanie uchwa┼éy o rozwi─ůzaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego maj─ůtku,
9) inne, wynikaj─ůce z niniejszego statutu.

┬ž27

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Cz┼éonk├│w zwo┼éuje Zarz─ůd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na ┼╝─ůdanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
2. Zarz─ůd jest zobowi─ůzany zwo┼éa─ç Nadzwyczajne Walne Zebranie Cz┼éonk├│w w ci─ůgu 15 dni od dnia otrzymania ┼╝─ůdania lub wniosku okre┼Ťlonych w ust. 1 pkt 2) i 3).
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Cz┼éonk├│w obraduje wy┼é─ůcznie nad sprawami, dla kt├│rych zosta┼éo zwo┼éane.

 

Zarz─ůd

┬ž28

1. Zarz─ůd kieruje ca┼éokszta┼étem dzia┼éalno┼Ťci Stowarzyszenia zgodnie z uchwa┼éami Walnego Zebrania Cz┼éonk├│w, reprezentuje je na zewn─ůtrz i ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç przed Walnym Zebraniem Cz┼éonk├│w Stowarzyszenia.
2. Zarz─ůd sk┼éada si─Ö z 4-7 cz┼éonk├│w. Wybrany przez Walne Zebranie Prezes zwo┼éuje w trakcie jego trwania pierwsze posiedzenie Zarz─ůdu, na kt├│rym Zarz─ůd wybiera ze swego grona Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza.
3. Posiedzenia Zarz─ůdu odbywaj─ů si─Ö w miar─Ö potrzeb, nie rzadziej ni┼╝ raz na 2 miesi─ůce.

┬ž29

1. Do zakresu dzia┼éania Zarz─ůdu nale┼╝y:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) ustalanie bud┼╝etu Stowarzyszenia,
3) sprawowanie zarz─ůdu nad maj─ůtkiem Stowarzyszenia,
4) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia maj─ůtku ruchomego,
5) podejmowanie decyzji w sprawie zaci─ůgania zobowi─ůza┼ä w imieniu Stowarzyszenia do kwoty okre┼Ťlonej przez Walne Zebranie Cz┼éonk├│w,
6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
7) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
8) sk┼éadanie sprawozda┼ä ze swej dzia┼éalno┼Ťci na Walnym Zebraniu Cz┼éonk├│w,
9) uchwalanie regulamin├│w przewidzianych w statucie.

 

Komisja Rewizyjna

┬ž30

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powo┼éanym do sprawowania kontroli nad jego dzia┼éalno┼Ťci─ů.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków.

┬ž31

1. Komisja Rewizyjna w zakresie wykonywanej kontroli wewn─Ötrznej nie podlega Zarz─ůdowi.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1) nie mog─ů by─ç cz┼éonkami Zarz─ůdu ani pozostawa─ç z nimi w stosunku pokrewie┼ästwa, powinowactwa lub podleg┼éo┼Ťci z tytu┼éu zatrudnienia,
2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przest─Öpstwo z winy umy┼Ťlnej,

┬ž32

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie ca┼éokszta┼étu dzia┼éalno┼Ťci Stowarzyszenia,
2) wyst─Öpowanie do Zarz─ůdu z wnioskami wynikaj─ůcymi z przeprowadzonych kontroli,
3) prawo ┼╝─ůdania zwo┼éania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Cz┼éonk├│w w razie stwierdzenia niewywi─ůzywania si─Ö przez Zarz─ůd z jego statutowych obowi─ůzk├│w, a tak┼╝e prawo ┼╝─ůdania zwo┼éania posiedzenia Zarz─ůdu,
4) zwo┼éanie Walnego Zebrania Cz┼éonk├│w w przypadku nie zwo┼éania go przez Zarz─ůd w terminie ustalonym statutem,
5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
6) sk┼éadanie sprawozda┼ä ze swej dzia┼éalno┼Ťci na Walnym Zebraniu Cz┼éonk├│w Stowarzyszenia.

┬ž33

1. Cz┼éonkowie Komisji Rewizyjnej nie mog─ů pe┼éni─ç innych funkcji we w┼éadzach Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo ┼╝─ůdania od cz┼éonk├│w i w┼éadz Stowarzyszenia z┼éo┼╝enia pisemnych lub ustnych wyja┼Ťnie┼ä dotycz─ůcych kontrolowanych spraw.

 

Rozdział V
Maj─ůtek i fundusze

┬ž34

Maj─ůtek Stowarzyszenia stanowi─ů nieruchomo┼Ťci, ruchomo┼Ťci i fundusze.

┬ž35

1. ┼╣r├│d┼éami powstania maj─ůtku Stowarzyszenia s─ů:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy i spadki,
3) wp┼éywy z dzia┼éalno┼Ťci statutowej Stowarzyszenia (dochody z w┼éasnej dzia┼éalno┼Ťci, dochody z maj─ůtku Stowarzyszenia),
4) dotacje.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodark─Ö finansow─ů oraz rachunkowo┼Ť─ç zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami.

┬ž36

Prowadzona przez Stowarzyszenie dzia┼éalno┼Ť─ç bezwzgl─Ödnie nie obejmuje:
1) udzielania po┼╝yczek lub zabezpieczania zobowi─ůza┼ä maj─ůtkiem stowarzyszenia w stosunku do jego cz┼éonk├│w, cz┼éonk├│w organ├│w lub pracownik├│w oraz os├│b, z kt├│rymi pracownicy pozostaj─ů w zwi─ůzku ma┼é┼╝e┼äskim albo w stosunku pokrewie┼ästwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie┼ästwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo s─ů zwi─ůzani z tytu┼éu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ÔÇťosobami bliskimiÔÇŁ;
2) przekazywania maj─ůtku Stowarzyszenia na rzecz jego cz┼éonk├│w, cz┼éonk├│w organ├│w lub pracownik├│w oraz ich os├│b bliskich, na zasadach innych ni┼╝ w stosunku do os├│b trzecich, w szczeg├│lno┼Ťci je┼╝eli przekazanie to nast─Öpuje bezp┼éatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3) wykorzystywania maj─ůtku Stowarzyszenia na rzecz cz┼éonk├│w, cz┼éonk├│w organ├│w lub pracownik├│w oraz ich os├│b bliskich na zasadach innych ni┼╝ w stosunku do os├│b trzecich, chyba ┼╝e wykorzystanie bezpo┼Ťrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;
4) zakupu na szczeg├│lnych zasadach towar├│w lub us┼éug od podmiot├│w, w kt├│rych uczestnicz─ů cz┼éonkowie Stowarzyszenia, cz┼éonkowie jego organ├│w lub pracownicy oraz ich os├│b bliskich.

┬ž37

Dla wa┼╝no┼Ťci o┼Ťwiadczenia woli, jak r├│wnie┼╝ wszelkich pism w przedmiocie praw i obowi─ůzk├│w maj─ůtkowych Stowarzyszenia wymagane s─ů podpisy dw├│ch cz┼éonk├│w Zarz─ůdu: prezesa i wiceprezesa lub prezesa i upowa┼╝nionego pisemnie przez Zarz─ůd innego cz┼éonka Zarz─ůdu.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwi─ůzanie Stowarzyszenia

┬ž38

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podj─Öcie uchwa┼éy o rozwi─ůzaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Cz┼éonk├│w wymaga kwalifikowanej wi─Ökszo┼Ťci 2/3 g┼éos├│w, przy obecno┼Ťci, co najmniej po┼éowy cz┼éonk├│w uprawnionych do g┼éosowania.
2. Podejmuj─ůc uchwa┼é─Ö o rozwi─ůzaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Cz┼éonk├│w okre┼Ťla spos├│b przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia maj─ůtku Stowarzyszenia.
3. W sprawach dotycz─ůcych rozwi─ůzania i likwidacji Stowarzyszenia nieuregulowanych w statucie, maj─ů zastosowanie odpowiednie przepisy rozdzia┼éu 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20, Poz. 104 z p├│┼║niejszymi zmianami).

Statut został uchwalony przez Zebranie Założycielskie w dniu 24.02.2013 r.

Dodaj komentarz

Tw├│j adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczy─ç spam. Dowiedz si─Ö wi─Öcej jak przetwarzane s─ů dane komentarzy.