Statut

Logo SRW Lewniowa

 STATUT

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Lewniowa „Z NAMI ŁATWIEJ”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

1. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lewniowa zwane dalej “Stowarzyszeniem” działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20, Poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

 §2

Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Swoją działalność prowadzi na rzecz ogółu społeczeństwa. Działalność ta może być odpłatna lub nieodpłatna.

§3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz, z zachowaniem obowiązujących przepisów, terytoria innych państw.

§4

Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Lewniowa w gminie Gnojnik.

§5

Stowarzyszenie, po jego zarejestrowaniu, nabywa osobowość prawną.

§6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§7

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci oraz może posiadać godło ustanowione w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

§8

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

 

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§9

Działalność Stowarzyszenia, skierowana jest na rzecz mieszkańców wsi Lewniowa.

§10

Celem działania Stowarzyszenia jest:
1) wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Lewniowa,
2) integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu,
3) wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym,
4)   tworzenie i kierowanie grupami zwanymi kołami działającymi w ramach Stowarzyszenia.

§11

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) solidną współpracę członków dla dobra własnego, swoich rodzin i całej społeczności;
2) organizowanie odczytów, szkoleń, konferencji, seminariów, wycieczek;
3) prowadzenie świetlicy środowiskowej, domu ludowego, klubu dla młodzieży i dla dorosłych mieszkańców wsi;
4) prowadzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego;
5) organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji i doradztwa, w tym doradztwa rolniczego;
6) udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży w wyrównywaniu szans edukacyjnych;
7) tworzenie lokalnych systemów stypendialnych;
8) tworzenie stron internetowych;
9 szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury;
10) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forach publicznyh;
11) organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji oraz pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych;
12) organizowanie akcji charytatywnych, festynów, aukcji, koncertów i wystaw;
13) promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć;
14) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich;
15) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
16) wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich;
17) popieranie i rozwijanie inicjatyw społecznych mieszkańców wsi;
18) ochronę przyrody i krajobrazu, wspieranie rozwoju turystyki i agroturystyki;
19) upowszechnianie sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku, prowadzenie klubów sportowych i organizowanie obozów wypoczynkowych i sportowych;
20) współpraca z organami administracji publicznej, oraz innymi instytucjami i podmiotami, kierowanie do nich postulatów;
21) organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi;
22) wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego wsi, tworzenie nowych miejsc pracy;
23) zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego;
24) wprowadzanie w życie i propagowanie zasad rozwoju zrównoważonego i działań na rzecz ekologii;
25) popularyzację rolnictwa ekologicznego;
26) organizowanie przetwórstwa rolno-spożywczego i produkcji zdrowej żywności;
27) promowanie produktów lokalnych;
28) wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w Unii Europejskiej i przeciwdziałanie negatywnym skutkom integracji europejskiej i globalizacji;
29) organizowanie Partnerstw lokalnych i regionalnych dla realizacji projektu LEADER i innych projektów finansowanych z Unii Europejskiej i pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów tych Partnerstw;
30) podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi.

§12

Cały uzyskany dochód Stowarzyszenia przeznaczany jest na działalność, o której mowa w §9 i §10 niniejszego statutu.

 

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§13

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§14

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.

§15

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych;
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

§16

1. Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego;
2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia;
3) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.
2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
1) aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia;
2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
3) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§17

1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada inne prawa członka zwyczajnego.
2. Członek wspierający posiada obowiązki określone w §16 ust. 2 pkt 2) i 3).

§18

1. Za zasługi dla Stowarzyszenia, Walne Zebranie na wniosek Zarządu może przyznać honorowe członkostwo w Stowarzyszeniu.
2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem obowiązku określonego w §16 ust. 2 pkt 3).

§19

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;
2) śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający jeden rok;
4) wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
2. Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3) i 4), orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust.2.

 

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§20

Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

§21

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Walnego Zebrania Członków. Walne zebranie może zarządzić głosowanie jawne.
2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§22

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

Walne Zebranie Członków

§23

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający i członkowie honorowi.

§24

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku.
3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz, członkowie.
5. Prezydium Walnego Zebranie wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych na Zebraniu członków Stowarzyszenia.
6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.

§25

1. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, i bez określenia wymaganej liczby członków w drugim terminie wyznaczanym w tym samym dniu 30 minut później, niż pierwszy termin.

§26

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1) uchwalenie statutu i jego zmian,
2) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
3) wybór i odwołanie prezesa i członków władz Stowarzyszenia,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
5) ustalanie wysokości składek członkowskich,
6) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego,
7) podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd,
8) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
9) inne, wynikające z niniejszego statutu.

§27

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 15 dni od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonych w ust. 1 pkt 2) i 3).
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

Zarząd

§28

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.
2. Zarząd składa się z 4-7 członków. Wybrany przez Walne Zebranie Prezes zwołuje w trakcie jego trwania pierwsze posiedzenie Zarządu, na którym Zarząd wybiera ze swego grona Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.

§29

1. Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego,
5) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia do kwoty określonej przez Walne Zebranie Członków,
6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
7) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
8) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
9) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.

 

Komisja Rewizyjna

§30

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków.

§31

1. Komisja Rewizyjna w zakresie wykonywanej kontroli wewnętrznej nie podlega Zarządowi.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

§32

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4) zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

§33

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 

Rozdział V
Majątek i fundusze

§34

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§35

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy i spadki,
3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia),
4) dotacje.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§36

Prowadzona przez Stowarzyszenie działalność bezwzględnie nie obejmuje:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”;
2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§37

Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu: prezesa i wiceprezesa lub prezesa i upoważnionego pisemnie przez Zarząd innego członka Zarządu.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§38

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nieuregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20, Poz. 104 z późniejszymi zmianami).

Statut został uchwalony przez Zebranie Założycielskie w dniu 24.02.2013 r.

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

%d bloggers like this: